Algemene voorwaarden

Algemeen:

Yogastudio YaYoga is gevestigd aan de A.V.H. Destreelaan 123, 1834EC, Sint Pancras.

Artikel 1: De overeenkomst

1.1
De overeenkomst door het boeken van lessen, rittenkaarten en abonnementen op de website van YaYoga en in het boekingssysteem Momoyoga.

1.2
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.

1.3
Elke cursist is verplicht blessures, lichamelijke klachten en/of zwangerschap onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien de gezondheid van de cursist geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met een arts.

1.4
Deelname aan één van de lessen, workshops of andere vormen van training betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1.5
YaYoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel vóór, tijdens of na de les, workshop of welke vorm van activiteit dan ook.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1
Op de website staan de tarieven van de lessen. Alle lessen en abonnementen worden van te voren betaald via de website van YaYoga of via Momoyoga. Wanneer je geen lessen meer wil volgen, dan maak je de geboekte les(sen) op en stop het abonnement of de rittenkaart.

2.2
Het lidmaatschap bij YaYoga is strikt persoonlijk voor een natuurlijk persoon en kan alleen worden overgedragen na goedkeuring van YaYoga.

2.3
Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Er wordt geen geld terug betaald als je geen lessen meer wil volgen, maar al wel betaald hebt.

2.4
Bij eventuele blessures is het mogelijk om het abonnement te pauzeren door een mail te sturen naar info@yayoga.nl. On-hold zetten kan 2 maanden gedurende een lidmaatschap en per hele maand. Is er een andere reden waarom de cursist het lidmaatschap on-hold wil zetten, dan kan dit alleen in overleg en met goedkeuring van YaYoga.

2.5
YaYoga behoudt het recht om de tarieven voor abonnement(en) en lessen te wijzigen.

2.6
YaYoga heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de cursist de toegang tot de lessen te weigeren.

Artikel 3: Gemiste lessen.

3.1
Wanneer een cursist een les mist dan kan deze worden ingehaald tijdens een ander lesmoment tot 4 weken na de gemiste les.

3.2
Een gemiste les kan binnen 4 weken voor of na de gemiste les worden ingehaald. Cursisten die staan ingeschreven in een desbetreffende les hebben voorrang op degenen die een les willen inhalen.

Artikel 4: Annulering van lessen.

4.1
Op de website staat aangegeven welke lessen vervallen in verband met vakantie. Het lesgeld is gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen. Hier zijn de geplande vakantieweken al vanaf gehaald. Yogastudio YaYoga behoudt zich het recht om bij overmacht een les te laten uitvallen. Valt een les uit vanwege overmacht, dan kan de cursist deze les op een ander moment inhalen.
Een geboekte les, mag tot 24 uur voordat de les begint geannuleerd worden. Wanneer er wordt afgezegd binnen 24 uur wordt er geen restitutie verleend.

4.2
Als er zich voor een les minder dan twee cursisten hebben ingeschreven behoudt Yogastudio YaYoga zich het recht de les te laten uitvallen. De betroffen cursist kan deze les dan op een ander moment inhalen.

4.3
In geval van ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, en er geen andere docent gevonden kan worden, kan de betroffen cursist de uitgevallen les op een ander lesmoment inhalen.

Artikel 5: Wijziging.

5.1
Yogastudio YaYoga heeft ten tijde van de volgende feestdagen een aangepast lesrooster: Kerst, Pasen, Hemelvaart, en Pinksteren.

5.2

 YaYoga behoudt zich de vrijheid de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt, via de website of via email, van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

5.3
De studio behoudt zich het recht voor de “Algemene Voorwaarden” te wijzigen. De cursist wordt hier van te voren van op de hoogte gesteld middels de website.

Artikel 6: Persoonsgegevens.

6.1
 YaYoga verzamelt persoonsgegevens: deze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

6.2
Bij inschrijving wordt het ingevulde e-mailadres op het inschrijfformulier toegevoegd aan  YaYoga e-mail bestand en ontvangt de cursist informatie over de YaYoga.

YaYoga per email

Uitschrijving is mogelijk via info@yayoga.nl. De cursist gaat er dan mee akkoord dat hij/zij eventuele wijzingen en activiteiten niet automatisch meer zal ontvangen.

Artikel 7: Toepasselijkheid en geschillen

7.1
Deze “Algemene Voorwaarden” zijn van toepassing op alle overeenkomsten met YaYoga en de cursist betreffende deelname aan lessen, workshops, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

7.2
Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yogastudio YaYoga.

7.3
Alle overeenkomsten tussen YaYoga en de cursist worden beheerst door het Nederlandse recht.